Cyflwyno Cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio

Heddiw, mae Abergelli Power Ltd (APL, un o isgwmnïau Drax Group) wedi cyflwyno ei gais am Orchymyn Caniatâd Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Ar ôl derbyn cais APL, bydd gan yr Arolygiaeth Gynllunio 28 niwrnod i benderfynu a ddylai ei dderbyn i’w archwilio neu beidio.

Os caiff y cais ei dderbyn i’w archwilio, bydd APL yn anfon hysbysiad ffurfiol i Gyngor Dinas a Sir Abertawe, y cynghorau cymuned gerllaw’r safle i’r de o Felindre, tirfeddianwyr lleol ac ymgynghoreion statudol eraill. Bydd y rhanddeiliaid hyn yn derbyn copi o ddogfennau’r cais sydd wedi’i dderbyn.

Yn ogystal, caiff hysbysiad ei gyhoeddi ar y safle neu gerllaw ac mewn papurau newydd lleol i roi cyhoeddusrwydd i’r cais sydd wedi’i dderbyn ac i ddarparu gwybodaeth i bobl leol ynghylch ble gallant weld y cais a sut a phryd y gallant anfon sylwadau at yr Arolygiaeth Gynllunio.

Os caiff y cais ei dderbyn, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn penodi arolygwr annibynnol a elwir yn Awdurdod Archwilio i oruchwylio’r gwaith o archwilio’r cais, sef proses sy’n debygol o gychwyn yn yr hydref. Gall unrhyw un sy’n anfon sylwadau gofrestru i fod yn Barti â Diddordeb pan fydd yr archwiliad yn cychwyn.

Caiff cyfarfod “rhagarweiniol” gyda’r Partïon â Diddordeb, Drax a’r Awdurdod Archwilio ei gynnal i gyd-daro â chychwyn y broses archwilio; cynhelir y cyfarfod hwn yn lleol a bydd partïon â diddordeb yn cael eu hysbysu am y cyfarfod o leiaf 21 niwrnod cyn caiff ei gynnal. Yn y cyfarfod hwn, bydd yr Awdurdod Archwilio yn hysbysu Drax a’r Partïon â Diddordeb am y drefn archwilio a’r amserlen o hynny ymlaen.

Caiff y prosesau ar ôl cyflwyno’r cais ac archwilio, gan gynnwys yr hysbysiad ffurfiol ynghylch y cais wedi’i dderbyn a’r ymgynghoriad ynghylch dogfennau’r Cais (a wneir yn unol ag Adran 56 Deddf Cynllunio 2008), eu diffinio gan reoliadau perthnasol a’r Arolygiaeth Gynllunio.